Коротка історія екології — РІО Бердичів

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 1939

Коротка історія екології

01 квіт. 2013

 

 

Екологія - це наука про взаємини живих істот між собою і з навколишнім їх неорганічної природою, про зв'язки в надорганізменних системах, про структуру і функціонування цих систем.

Екологія як наука сформувалася лише в середині минулого століття, після того, як були накопичені відомості про різноманіття живих організмів на Землі, про особливості їхнього способу життя. Виникло розуміння, що не тільки будова і розвиток організмів, але і взаємини їх із середовищем проживання підпорядковані певним закономірностям, які заслуговують спеціального та ретельного вивчення.

Термін «екологія» ввів відомий німецький зоолог Е. Геккель, який у своїх працях «Загальна морфологія організмів» (1866) і «Природна історія міротворенія» (1868) вперше спробував дати визначення сутності нової науки. Слово «екологія» походить від грецького oikos, що означає «житло», «місцеперебування», «притулок». Е. Геккель визначав екологію як «загальну науку про відносини організмів до навколишнього середовища, куди ми відносимо в широкому сенсі всі умови існування. Вони частково органічної, частково неорганічної природи, але як ті, так і інші мають дуже велике значення для форм організмів, так як вони примушують пристосовуватися до себе ». За Геккель, екологія являє собою науку про «домашній побут» живих організмів, вона покликана досліджувати «всі ті заплутані взаємовідносини, які Дарвін умовно позначив як боротьбу за існування".

Як і більшість наук, екологія має тривалу передісторію. Її відокремлення являє собою природний етап зростання наукових знань про природу. Виділившись в системі інших природничих наук, екологія і зараз продовжує розвиватися, збагачуючи свій зміст і розширюючи завдання. Сучасна екологія є теоретичною основою раціонального природокористування, їй належить провідна роль у розробці стратегії взаємовідносин природи і людського суспільства.

Накопичення відомостей про спосіб життя, залежності від зовнішніх умов, характер розподілу тварин і рослин почалося дуже давно. Перші спроби узагальнення цих відомостей ми зустрічаємо в працях античних філософів. Аристотель (384-322 до н. Е..) Описав понад 500 видів відомих йому тварин і розповів про їх поведінку, наприклад про міграціях та зимової сплячки риб, перельотах птахів, будівельної діяльності тварин, паразитизмі зозулі, способі самозахисту у каракатиці і т. д . Учень Арістотеля, «батько ботаніки» Теофраст Ерезійскій (371-280 до н. Е..) Навів дані про своєрідність рослин у різних умовах, залежність їх форми і особливостей росту від грунту і клімату.

У середні століття інтерес до вивчення природи слабшає, замінюючись пануванням богослов'я і схоластики.

Великі географічні відкриття в епоху Відродження, колонізація нових країн послужили поштовхом до розвитку систематики. Опис рослин і тварин, їх зовнішньої та внутрішньої будови, різноманітності форм - головний зміст біологічної науки на ранніх етапах її розвитку. Перші систематики - А. Цезальпін (1519-1603), Д. Рей (1623-1705), Ж. Турнефор (1656-1708) та інші повідомляли і про залежність рослин від умов зростання або обробітку, про місця їх проживання і т. п. Відомості про поведінку, звички, спосіб життя тварин, якими супроводжувалося опис їх будови, називали «історією» життя тварин.

У ХУII-ХУIIIвв. екологічні відомості становили нерідко значну частину в роботах, присвячених окремим групам живих організмів, наприклад у працях А. Реомюра про комах (1734), Л. Трамбле про гідро і моховатками (1744), або в описах подорожей, які здійснюються натуралістами.

Багато подорожей по незвіданих краях Росії було організовано у XVIII ст. У працях С.Л. Крашеніннікова, І.І. Лепехіна, П.С. Палласа та інших російських географів, і натуралістів вказувалося на взаємопов'язані зміни клімату, рослинності і тваринного світу в різних частинах нашої великої країни. П.С. Паллас в своїй капітальній праці «Зоографія» докладно описав спосіб життя 151 виду ссавців і 425 видів птахів і такі біологічні явища, як міграції, сплячка, взаємини споріднених видів і т. п.

Проблема впливу зовнішніх умов на будову тварин була поставлена в другій половині XVIII ст. в працях французького натураліста Ж. Бюффона (1707-1788). Вважаючи можливим «переродження» видів, Бюффон вважав основними причинами перетворення одного виду в інший вплив таких зовнішніх факторів, як «температура клімату, якість їжі і гніт одомашнення».

Жан Батист Ламарк (1744-1829), автор першого еволюційного вчення, вважав, що вплив «зовнішніх обставин» - одна з найважливіших причин пристосувальних змін організмів, еволюції тварин і рослин. Подальшому розвитку екологічного мислення сприяла поява на початку XIX століття біогеографії. Праці Олександра Гумбольдта (1807) визначили нове екологічне спрямування в географії рослин. А. Гумбольдт ввів у науку уявлення про те, що «фізіономія» ландшафту визначається зовнішнім виглядом рослинності. У східних зональних та вертикально-поясних географічних умовах у рослин різних таксономічних груп виробляються подібні «фізіономічного» форми, тобто однаковий зовнішній вигляд; з розподілу і співвідношенню цих форм можна судити про специфіку фізико-географічного середовища. З'явилися перші спеціальні роботи, присвячені впливу кліматичних факторів на поширення та біологію тварин, наприклад книга німецького зоолога К. Глогер про зміни птахів під впливом клімату (1833) та данця Т. Фабера про особливості біології північних птахів (1826), К. Бергмана про географічні закономірності в зміні розмірів теплокровних тварин (1848). А. Декандоля в «Географії рослин» (1855) докладно описаний вплив окремих факторів середовища (температури, вологості, світла, типу грунту, експозиції схилу) на рослини і звернув увагу на підвищену екологічну пластичність рослин але порівняно з тваринами.

Професор Московського університету К.Ф. Рульє (1814 - 1858) широко пропагував необхідність розвитку особливого напрямку в зоології, присвяченого всебічному вивченню та поясненню життя тварин, їх складних взаємин з навколишнім світом. К.Ф. Рульє підкреслював, що в зоології поряд з класифікацією окремих органів потрібно робити «розбір явищ способу життя». При цьому слід розрізняти явища життя особини (вибір і запасання їжі, вибір і спорудження житла і т. п.) і «явища життя загальної» (взаємини батьків і потомства, закони кількісного розмноження тварин, ставлення до тварин того ж виду і інших видів, «життя на самоті», «життя у товаристві», «життя в суспільстві», відносини тварин до рослинам, грунті, до фізичних умов середовища). Поряд з цим слід спеціально вивчати періодичні явища в житті тварин - линяння, сплячку, сезонні переміщення і т. д.

Таким чином, К.Ф. Рульє розробив широку систему екологічного дослідження тварин, що «зообіологіі», в його розумінні, і залишив ряд праць типово екологічного змісту, наприклад типізацію загальних особливостей водних, наземних і риючих хребетних і т. д.

Погляди К.Ф. Рульє глибоко вплинули на напрямок та характер робіт його учнів, одним з яких був М. А. Сєверцов (1827-1885). Його праця «Періодичні явища в житті звірів, птахів і гад Воронезької губернії» (1855) був першим у Росії глибоким екологічним дослідженням тваринного світу окремого регіону.

У 1859 р. з'явилася книга Ч. Дарвіна «Походження видів шляхом природного відбору, або збереження обраних порід в боротьбі за життя». Ч. Дарвін показав, що «боротьба за існування" в природі, під якою він розумів всі форми суперечливих зв'язок виду із середовищем, призводить до природного відбору, тобто є рушійним чинником еволюції. Стало ясно, що взаємини живих істот і зв'язку їх з неорганічними компонентами середовища («боротьба за існування") - велика самостійна область досліджень.

Термін «екологія» прижився не відразу і отримав загальне визнання лише до кінця XIX ст. У другій половині XIX століття вмістом екології було в основному вивчення способу життя тварин і рослин та їх адаптації до кліматичних умов: температурі й світловому режиму, вологості і т. д. У цій області був зроблений ряд важливих узагальнень. Продовжуючи «фізіономічного» напрям А. Гумбольдта, датський ботанік Е. Вармінг в книзі «Ойкологіческая географія рослин» (1895) обгрунтував поняття про життєві форми рослин. О.М. Бекетов (1825-1902) виявив зв'язок особливостей анатомічного і морфологічної будови рослин з їх географічним поширенням і вказав на значення фізіологічних досліджень в екології. А. Ф. Міддендорф, вивчаючи загальні риси будови і життя арктичних тварин, поклав початок застосування вчення Гумбольдта до зоологічним об'єктах. Д. Аллен (1877) знайшов ряд загальних закономірностей у зміні пропорцій тіла і його частин, що виступають і в забарвленні північноамериканських ссавців і птахів у зв'язку з географічними змінами клімату.

Паралельно з цими дослідженнями в кінці 70-х років в екології виник новий напрям. У 1877 р. німецький гідробіолог К. Мебіус на основі вивчення устричних банок Північного моря обгрунтував уявлення про біоценозі як про глибоко закономірний поєднанні організмів в певних умовах середовища. За Мебіуса, біоценози, або природні співтовариства, обумовлені тривалою історією пристосування видів один до одного і до подібної екологічної обстановці. Вивчення спільнот незабаром збагатилась методами обліку кількісних співвідношень організмів. Вчення про рослинні спільнотах відокремилися в окрему область ботанічної екології. Велику роль у цьому зіграли праці російських вчених С.І. Коржинського і І.К. Пачоського, який назвав нову науку «фітосоціологіей». Пізніше вона була перейменована в «фітоценологія», а потім названа геоботаніки. Основні положення цієї науки були розроблені в працях Г.Ф. Морозова і В.М. Сукачова на основі вчення про ліс.

На початку XX століття оформилися екологічні школи гідробіологів, фітоценологія, ботаніків і зоологів, в кожній з яких розвивалися певні сторони екологічної науки. На III ботанічному конгресі у Брюсселі в 1910 р. екологія рослин офіційно розділилася на екологію особин (аутекологію) та екологію співтовариств (сінекологію). Цей поділ поширився також на екологію тварин, так само як і на загальну екологію. З'явилися перші екологічні зведення - керівництва до вивчення екології тварин Ч. Адамса (1913), книги В. Шелфорда про спільнотах наземних тварин (1913), С.А. Зернова по гідробіології (1913). У 1913-1920 рр.. були організовані екологічні наукові товариства, засновані журнали, екологію почали викладати в університетах.

До 30-м років, після різнобічних досліджень та дискусій, викристалізувалися основні теоретичні уявлення в області біоценологіі: про кордони і структурі біоценозів, ступеня стійкості, можливості саморегуляції цих систем. Заглиблювалися дослідження типів взаємозв'язків організмів, що лежать в основі існування біоценозів. Розроблялася відповідна термінологія.

Для розвитку ідей загальної біоценологіі велике значення мали в нашій країні фітоценологіческіе дослідження В.М. Сукачова, Б.А. Келлера, В.В. Альохіна, Л.Г. Раменського, А.Л. Шеннікова, за кордоном - Ф. Клементса в Америці, К. Раункіера в Данії, Г. Дю Ріе у Швеції, І. Браун - Бланке в Швейцарії. Були створені різноманітні системи класифікації рослинності на основі морфологічних (фізіономічного), еколого-морфологічних, динамічних та інших особливостей спільнот, розроблені подання про екологічні індикаторах, вивчені структура, продуктивність, динамічні зв'язки фітоценозів.

У розробку фізіологічних основ екології рослин, продовжуючи традиції К.А. Тімірязєва, багато цінного вніс Н.А. Максимов.

У 30-40-х роках з'явилися нові зведення з екології тварин з викладом теоретичних проблем загальної екології: К. Фредерікса (1930), Ф. Боденгеймера (1938) та ін Велика роль у розвитку загальної екології належить Д.М. Кашкарова, що опублiкував в 1933 р. зведення «Середа і співтовариство», а пізніше (1938) створив перший у нашій країні підручник з основ екології тварин. Розроблялися біоценологіческіе основи паразитології (В.В. Догеля, О.М. Павловський, В.М. Беклемішев). У Росії для екології характерна практична спрямованість, глибока розробка прикладних аспектів.

У 30-х роках оформилася нова область екологічної науки - популяційна екологія. Основоположником її слід вважати англійського вченого Ч. Елтона. У своїй книзі «Екологія тварин» (1927) Елтон переключає увагу з окремого організму на популяцію як одиницю, яку слід вивчати самостійно, так як на цьому рівні виявляються свої особливості екологічних адаптацій і регуляцій. Центральними проблемами популяційної екології стали проблеми внутрішньовидової організації і динаміки чисельності.

Уявлення про популяціях стали особливо енергійно розвиватися в екології після того, як оформилася популяційна генетика, а в систематиці стали розглядати вид як складну систему. Розвитку популяційних досліджень сильно сприяли також запити практики - гостра необхідність розробки основ боротьби з шкідниками і конкурентами в сільському та лісовому господарстві, виснаження запасів ряду цінних промислових тварин, відкриття ролі деяких диких тварин в розповсюдженні паразитів та збудників хвороб людини і домашньої худоби.

У розвиток популяційної екології в нашій країні великий вклад внесли С.А. Сєверцов, С.С. Шварц, Н.П. Наумов, Г.А. Вікторов, роботи яких багато в чому визначають сучасний стан цієї галузі науки.

Початок досліджень популяцій у рослин було покладено працями О.М. Сінской (1948), багато що зробила зі з'ясування екологічного та географічного поліморфізму видів. Ряд питань популяційної екології рослин розробляється в працях Т.А. Работнова і А.А. Уранова та їхніх послідовників.

Вивчення популяційних закономірностей по-новому допомогло усвідомити роль видів в біоценозах, структурну організацію співтовариств. Виникла плідна концепція «екологічних ніш», тісно зв'язує екологічні й еволюційні питання. У її розробці важлива заслуга належить західним ученим Дж. Гріннелл, Ч.Т. Елтону, Р. Макартур, Д. Xатчінсону і радянському досліднику Г.Ф. Гаузе.

На правах реклами

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на "РІО-Бердичів". Для інтернет-видань – обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного або часткового використання матеріалів, в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу. Редакція "РІО Бердичів" не несе відповідальність за матеріали авторів розділу “Блоги”.